fbpx

Dit zijn de trends en ontwikkelingen rondom salarisadministratie in 2024

Het nieuwe jaar is weer begonnen! In 2024 zullen er weer veel veranderingen plaatsvinden. Het kabinet is nog demissionair, maar er liggen genoeg plannen op de plank. De minister van SZW zal doorgaan met de hervorming van de arbeidsmarkt, waardoor werknemers meer en eerder zekerheid krijgen. In het overzicht hieronder lichten we de  belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen in 2024 toe.

 

(inkomens)zekerheid voor werknemers

De hervorming van de arbeidsmarkt moet zorgen voor een sterkere positie van werknemers. Hier zijn verschillende ontwikkelingen aan verbonden.

Het wettelijk minimum uurloon per 2024

In een eerder blog kondigden we de invoering van het minimumuurloon al aan. Dit is de eerste maand met het minimumuurloon. Met deze wijziging is het minimumloon niet meer gebaseerd op de hoeveelheid uren die iemand werkt, maar het urenaantal dat een werknemer daadwerkelijk werkt. Voorheen maakte het niet uit of je 36, 38 of 40 uur werkte, onderaan de streep was het minimumloon hetzelfde. Daar is nu verandering in gekomen. Iemand die bijvoorbeeld 40 uur werkt, heeft nu onderaan de streep een hoger minimumloon dan iemand die 36 uur werkt. De invoering van dit loon zorgt voor een eerlijkere en transparanter loonstelsel.

In ons nieuwe blog over het minimumuurloon leggen we meer uit en beantwoorden we veelgestelde vragen.

Minder belasting voor werknemers

Door de invoering van het minimumuurloon gaat werken meer lonen. Werkenden met lage of middeninkomens gaan minder belasting betalen. De arbeidskorting gaat van €3.070,- naar €3.374,-.

Meer zekerheid in 2024

Zoals eerder al genoemd gaat de minister van SZW door met de hervormingen op de arbeidsmarkt. Het achterliggende doel is dat werkenden sneller een vast contract krijgen. Daarnaast wil de minister van SZW ook meer duidelijkheid scheppen in werkroosters en inkomen.

Om dit plan vorm te geven, wordt er nu gewerkt aan een wetsvoorstel rondom flexibel werk. Hierin worden nulurencontracten afgeschaft en veranderen deze in een basiscontract met meer werk- en inkomenszekerheid. Verder wordt de onderbrekingstermijn bij tijdelijke banen verhoogd. Voorheen was dit zes maanden, maar dit verhoogd naar een tussentijd van vijf jaar. Daarnaast wordt de positie van uitzendkrachten versterkt door de onzekere fasen in het werk te verkorten van 5,5 jaar naar maximaal 3 jaar. Dat wil zeggen dat een uitzendkracht na maximaal 3 jaar een vast contract moet krijgen.

Verder wil het kabinet misstanden binnen de uitzendbranche aanpakken en de sector beter gaan reguleren. Dit wordt gedaan door een certificaat te verplichten met minimale eisen waar een uitzendbureau aan moet voldoen.

Sociale zekerheid alleenverdieners met laag inkomen

Op dit moment komt het in de praktijk voor dat huishoudens met één inkomen uit arbeid, minder bestedingsruimte heeft dan een huishouden waarbij twee partners in de bijstand zitten. De oorzaak hiervan is een complexe samenloop van toeslagen, sociale zekerheid en belastingmaatregelen. In deze situatie zou werken ook moeten lonen, het kabinet wil ervoor zorgen dat dit onbedoelde effect niet meer voorkomt. Dat willen ze aanpakken met gerichte belastingmaatregelen, een voorbeeld hiervan is de herinvoering van de uitbetaling van de algemene heffingskorting. Maar dit zal lang duren voordat de regels worden ingevoerd, het kabinet verwacht op zijn vroegst pas in 2028.

 

Reiskosten en hybride werken

Sinds de coronaperiode zijn meer werknemers flexibel thuis gaan werken. Deze nieuwe manier van werken zorgt voor een aantal aanvullende wetten en wetsvoorstellen.

Wet werken waar je wilt is verworpen

Eind 2023 werd het al duidelijk dat de Wet werken waar je wilt is verworpen. Met deze wet kon een werknemer aanvragen om vanuit een andere arbeidsplaats te werken, zoals vanuit huis. De werkgever zou dit dan op dezelfde manier moeten behandelen als een verzoek voor de aanpassing van werktijd of arbeidsduur. Het was een initiatief dan D66 en GroenLinks, maar dit voorstel heeft de kabinetsplannen van 2024 dus niet gehaald. Het is afgewezen door de Eerste Kamer, hier stemden de senatoren van de BBB, VVD, SGP, JA21, FVD, PVV en 50PLUS tegen de wet. De achterliggende reden is dat de partijen denken dat werkgevers en werknemers er in de praktijk samen wel uit komen en dat hier geen wet voor nodig is.

WKR gaat weer terug naar gebruikelijk tarief

Afgelopen jaar werd de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste €400.000,-  van de fiscale loonsom tijdelijk verruimd naar 3%. Vooraf is al aangekondigd dat dit een tijdelijke maatregel was, in de voorjaarsnota van 2023. Dit jaar is het gebruikelijke tarief van 1,92% weer van toepassing. Boven de €400.000,- van de fiscale loonsom blijft de vrije ruimte hetzelfde; 1,18%.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt ook in 2024

In 2022 werd er al bekend gemaakt dat de onbelaste reiskostenvergoeding zou stijgen. Naar aanleiding van dit bericht was de onbelaste reiskostenvergoeding in 2023 al verhoogd naar €0,21 per kilometer. Dit bedrag stijgt in 2024 opnieuw naar €0,23 per gereden kilometer. Deze vergoeding is zowel van toepassing op woon/ werkverkeer als op zakelijke kilometers. Je kunt er als werkgever ook voor kiezen om dit deel onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR als eindheffingsloon.

Werkgevers kunnen makkelijker een OV verstrekken

Nu veel mensen een hybride thuis en op kantoor werken, is het als werkgever moeilijker om te bewijzen dat een vergoeding of het geven van een openbaar vervoer kaart echt voor het werk is. Hier komt per 2024 verandering in; een OV-kaart mag nu altijd onbelast worden vergoed. Hierbij geldt wel één voorwaarde: de werknemer moet de OV-kaart uitsluitend gebruiken voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer. Dan hoef je als werkgever ook geen registratie van privé – zakelijk bij te houden om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling. Deze vrijstelling valt in de werkkostenregeling.

Thuiswerkvergoeding verhoogt naar €2,35 per dag

In 2022 is de onbelaste thuiswerkvergoeding voor het eerst geïntroduceerd. Deze was €2,15 per dag, maar deze is dit jaar verhoogd naar €2,35 per dag.

Nieuwe CO2-Rapportage voor Bedrijven met 100+ Werknemers

Vanaf 2024 moeten werkgevers met minstens 100 werknemers rapporteren over CO2-uitstoot van hun zakelijk reizen en het reizen van hun werknemers van en naar het werk. Deze informatie moet je als werkgever vanaf 2024 bijhouden en vóór 30 juni 2025 opsturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar de CO2-uitstoot wordt berekend. Bedrijven die geen reisvergoedingen of vervoer aanbieden, hoeven niets in te leveren en vallen niet onder deze verplichting. Na advies van de Raad van State wordt deze verplichting vanaf 1 juli 2024 ingevoerd.

 

Verzuim en bijzondere situaties

Er liggen ook veel plannen rondom verzuimregelingen. Deze lichten we hieronder toe.

Personeelsbehoud bij crisis in het bedrijf

Als onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarkt is de wendbaarheid van werkgevers ook een verbeterpunt. De Crisisregeling Personeelsbehoud zorgt voor meer wendbaarheid bij werkgevers. Als je als werkgever te maken hebt met een crisis of calamiteit, dan kun je jouw werknemers herplaatsen binnen het bedrijf. Je kunt ook werknemers vragen om tijdelijk minder te werken.

Geen compensatie van transitievergoeding wegens ziekte eigenaar

Als je als kleine werkgever de activiteiten van je onderneming stopt wegens overlijden of pensionering, heb je recht op compensatie van de transitievergoeding voor je werknemers. Hiervoor gelden wel erg strenge eisen.

Er hebben plannen gelegen waarbij er ook compensatie zou komen bij het stoppen van je bedrijf bij ziekte (van de eigenaar). Dit onderdeel van de regeling wordt geschrapt. Het is namelijk niet mogelijk om tot een praktisch sociaal-medisch kader te komen waarmee de ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld. Hiermee is dit onderdeel van het plan niet uitvoerbaar.

Loondoorbetaling bij ziekte verandert

Voor kleine en middelgrote werkgevers komt er in de loop van 2024 meer duidelijkheid over de mogelijke vervanging van een langdurig zieke werknemer. Op die manier kunnen werkgevers hun bedrijf makkelijker runnen.

Betere regels rondom WW-premiedifferentiatie bij overwerk

Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen als werknemers met een vast contract regelmatig overwerken. Deze regels worden aangepast. Als een werknemer gemiddeld over het hele jaar meer overwerkt dan 30% bovenop de contracturen, betaal je als werkgever achteraf een minder hoge WW-premie.

De maximale transitievergoeding van 2024 is vastgesteld

Als het dienstverband van een werknemer afloopt (zonder eigen schuld), dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. In 2023 was deze vergoeding maximaal €89.000,-. In 2024 gaat dit stijgen naar €94.000,-. Als het bruto jaarsalaris hoger ligt dat dit bedrag, wordt het maximum verhoogd naar dat bedrag, met de ‘Balkenendenorm’ als maximum (volgens de Wet normering topinkomens). In 2024 is dat maximum € 233.000,-. Zo’n hoge vergoeding is wel heel uitzonderlijk.

Inkomensvoordeel wordt afgeschaft, wel verbetering voor arbeidsgehandicapten

1 januari is het jeugd-LIV al afgeschaft. Volgend jaar zal het kabinet het complete Lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaffen.

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers zal per 2026 stoppen. Bij het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers komt er wel een verbetering. Deze zal naar verwachting in de loop van het jaar duidelijker worden.

Samenhang in bijzonder verlof

Het bijzonder verlof stelsel is de afgelopen jaren uitgebreid, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor mensen om zorgtaken met werk te combineren. Het nadeel hiervan is dat het stelsel minder transparant wordt. Om deze reden gaat de Wet arbeid en zorg op de schop, zodat werknemers beter voor hun eigen situatie een weloverwogen keuze kunnen maken. Het vereenvoudigingen zijn vorig jaar opgesteld en in 2024 wordt de uitwerking verder vormgegeven.

 

Pensioenen

Vorig jaar is op 1 juli de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Hiermee is het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker geworden. Daarnaast gaat het beter mee met de tijd en kan het de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt opvangen. Ouderen hebben eerder zicht op indexatie en jongeren kunnen beter pensioen opbouwen.

Uitwerking nieuwe pensioenwet

Sociale partners en pensioenuitvoerders moeten een transitieplan opstellen, de deadline hiervoor is verlengd naar 2028. Dan moeten ze volledig over zijn naar het nieuwe stelsel. Meer informatie kun je vinden op werkenaanonspensioen.nl.

Vanaf 18 jaar pensioen opbouwen

Vanaf dit jaar bouwen werknemers vanaf hun 18e jaar pensioen op. Je moet als werkgever hierop je pensioenregeling hebben aangepast. Zorg ervoor dat jouw werknemers van 18 jaar ook mee kunnen doen met een pensioenregeling.

Nieuwe klachtenprocedure voor pensioenen

Er komen speciale instanties waar mensen met een pensioen klachten kunnen indienen, nadat ze al een interne klachtenprocedure hebben gevolgd. Deze instanties worden opgezet en onderhouden door de pensioensector. Mensen met een pensioen kunnen nog steeds ook naar de rechter stappen als ze een probleem hebben. In 2024 zullen deze instanties meer vorm krijgen.

Uitbetaling deel van pensioen uitgesteld

Mensen kunnen vanaf hun pensioendatum maximaal 10% van hun opgebouwde pensioen in één keer krijgen. Dit was eerst gepland voor 1 juli 2024, maar is nu uitgesteld tot ten minste 1 januari 2025. Dit hangt af van de behandeling in het parlement. De regels hiervoor en de uitbetaling worden ook simpeler gemaakt.

Meer keuzes voor partner bij overlijden

Als iemand met een pensioenvoorziening overlijdt voor de pensioendatum, krijgt zijn of haar partner nu een vaste maandelijkse uitkering voor de rest van hun leven (nabestaandenpensioen). Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel die partners die nog geen AOW-leeftijd hebben bereikt, toestaat om een deel van het pensioen in één keer op te nemen als hun partner overlijdt. De partner kan deze keuze maken na het overlijden.

 

Vragen over jouw salarisadministratie?

Vraag jij je af of je goed bent voorbereid? Of wil je informatie gericht op jouw situatie? Neem dan contact op met Loonbureau.nl. Wij helpen je graag verder.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2