fbpx

Inhouding op loon aan banden gelegd

Uitgesteld tot 1 juli 2016

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft naar aanleiding van Kamervragen, het verbod op inhoudingen en verrekeningen uitstelt tot 1 juli 2016.

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft de werknemer recht op een betaling van minimaal het wettelijke minimumloon (WML) wat per bank moet worden overgemaakt. Dit heeft grote gevolgen voor de verwerking van inhoudingen op het loon.

Waar heeft de werknemer netto recht op

Het WML is altijd een bruto bedrag, daarom spreekt men in WAS over het netto equivalent van het WML. Dit netto equivalent is het WML na aftrek van pensioenpremies en loonheffing (en ingevolge een pensioenregeling verschuldigde bedragen voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Alleen op een nettoloon wat hoger ligt mag dus nog iets op ingehouden worden.

Wat mag wel en niet worden ingehouden zodra de werknemer onder het netto equivalent komt?

Niet toegestaan:
– Inhouding verkeersboetes
– Inhouding huur
– Nominale premie ziektekostenverzekering
– Premie aanvullende ziektekostenverzekering
– Inhouding telefoonkosten
– Inhouding personeelsvereniging
– Aanvullende ZW verzekering
– WN bijdrage Sociaalfonds of andere CAO regelingen (m.u.v. pensioen)
– Inhouding contact betaald voorschot
– Betalingen naar rekeningnummers die niet (mede) op naam staan van de werknemer
– Bovenstaande geld ook bij schuldsanering, curatele stelling, of bewind voering
Bovenstaande lijst is een impressie, er zijn veel meer inhoudingen denkbaar die niet mogen worden ingehouden als de werknemer hierdoor onder het netto equivalent komt.

Wel toegestaan:
– Inhoudingen op grond van de Wet op de loonbelasting
– Pensioenpremie
– Inhouding van een reeds per bank betaald voorschot
– Loonbeslagen

Kruislings betalen

Waar het tot 2015 nog heel gebruikelijk was om zaken op het loon in te houden gaat dit vanaf 2016 niet meer altijd lukken. Bij lagere lonen zal de werkgever voor huurkosten of voor verkeersboetes afhankelijk zijn van een retourbetaling van de werknemer.

Administratief rampzalig

Het netto equivalent van het WML is niet eenduidig te bepalen waardoor dit enkel bij benadering is te bepalen. Daarnaast is het totaal resterende nettoloon pas na de berekening bekend en eventuele afwijkingen dus ook enkel achteraf te herstellen. Bij de verwerking van de lonen houdt loonbureau.nl dan ook geen rekening met dit minimum, alle inhoudingen zijn voor risico van de werkgever/opdrachtgever. Mocht het loon hierdoor onder het netto equivalent van het WML komen kan de werkgever loonbureau.nl opdracht geven de strook aan te passen en bepaalde inhoudingen achterwege te laten en deze buiten de loonadministratie om op de werknemer te vorderen. De correctie strook wordt helaas wel in rekening gebracht. In praktijk verwachten wij dat deze lasten verhogende regels vooral in sectoren met lage lonen en arbeidsmigranten worden gecontroleerd, hierbij moet ook zeker gedacht worden aan de uitzendsector, de tuinbouw en vakantieparken. In sectoren waar een hoger CAO loon geldt komt de situatie minder snel voor maar kan dit even goed voorvallen. Loonbureau.nl snapt de achtergrond van de regeling en de bescherming van de werknemer, maar is van mening dat de huidige methode in praktijk onuitvoerbaar is en ook nadelige gevolgen heeft voor de werknemer.

Uitleg gevolgen Wet Aanpak Schijnconstructies

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?